قطار

تبریز

اداره گمرک تبریز

گمرک تبریز از گمرکات قدیمی کشور بوده و بنای ساختمانی فعلی آن بیش از ۸۰ سال است.