مقبره گلی

تبریز

آرامگاه پیر بابا یا بابا خسرو تبریز

پیر بابا یا بابا خسرو دارای درجات بالا از جهت کسب مراحل دانش عرفان اسلامی و شیعی بوده است.